• 20130317-IMG_5989
  • 20130430-IMG_8190
  • 20130404-IMG_6878
  • 20130301-20130301-IMG_3212
  • IMG_0389-2
  • IMG_1121-2

ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ลืมผู้มีพระคุณ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บของผม

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู้เว็บไซต์ของผม อธิปัตย์ ล้อวงศ์งาม ปกติผมไม่ค่อยจะใช้ชื่อจริง ส่วนใหญ่ในอินเตอร์เน็ตและโลกไซเบอร์ผมมักจะใช้ชื่อว่า Alin Lor หรือว่า Debboy แต่เว็บนี้จะเป็นเว็บที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผมและแสดงรวมไว้ ณ ที่

欢迎到罗宗保的网站!

你好欢迎到我的网站。在此作为我的博客放血我自己 (罗宗保)的内容心情和我的些作品。有些链接我觉得挺值得去看看也包括在这里了。有时间可以多多参考去,哦!

Welcome to My website

Welcome to my website! Atipat Lorwong-ngam I usually use my online name “Alin Lor” or sometimes “Debboy” I intend to have this blog of mine to be my show case my portfolio.